ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
   
AAPOR
The leading association
of public opinion and
survey research professionals
American Association for Public Opinion Research

Past Presidents

1947-48 Clyde W. Hart

1948-49 Elmo C. Wilson

1949-50 Paul F. Lazarsfeld

1950-51 Julian L. Woodward

1951-52 Bernard Berelson

1952-53 Archibald M. Crossley

1953-54 Samuel A. Stouffer

1954-55 George H. Gallup

1955-56 Harry Alpert

1956-57 Gerhart D. Wiebe

1957-58 Frederick F. Stephan

1958-59 David Wallace

1959-60 Herbert H. Hyman

1960-61 Robert O. Carlson

1961-62 John W. Riley, Jr.

1962-63 Joseph T. Klapper

1963-64 Charles Y. Glock

1964-65 Herbert E. Krugman

1965-66 Raymond A. Bauer

1966-67 Leo Bogart

1967-68 Paul B. Sheatsley

1968-69 Robert N. Ford

1969-70 Robert T. Bower

1970-71 Richard H. Baxter

1971-72 W. Phillips Davison

1972-73 Sidney Hollander

1973-74 Harold Mendelsohn

1974-75 Herbert I. Abelson

1975-76 Richard Maisel

1976-77 Irving Crespi

1977-78 Hope Lunin Klapper

1978-79 Reuben Cohen

1979-80 Jack Elinson

1980-81 Helen J. Kaufmann

1981-82 Seymour Sudman

1982-83 Burns W. Roper

1983-84 Laure M. Sharp

1984-85 Albert E. Gollin

1985-86 Howard Schuman

1986-87 J. Ronald Milavsky

1987-88 Eleanor Singer

1988-89 Warren J. Mitofsky

1989-90 Philip Meyer

1990-91 Joan S. Black

1991-92 Norman M. Bradburn

1992-93 Kathleen A. Frankovic

1993-94 Stanley Presser

1994-95 Andrew Kohut

1995-96 Robert M. Groves

1996-97 Diane Colasanto

1997-98 James R. Beniger

1998-99 Michael R. Kagay

1999-00 Michael W. Traugott

2000-01 Murray Edelman

2001-02 Don A. Dillman

2002-03 Mark A. Schulman

2003-04 Elizabeth (Betsy) Martin

2004-05 Nancy Belden

2005-06 Cliff Zukin

2006-07 Robert P. Daves

2007-08 Nancy A. Mathiowetz

2008-09 Richard A. Kulka

2009-10 Peter V. Miller

2010-11 Frank M. Newport

2011-12 Scott Keeter

2012-13 Paul J. Lavrakas

2013-14 Robert Santos

2014-15 Michael W. Link

2015-16 Mollyann Brodie

2016-17 Roger Tourangeau

2017-18 Tim Johnson

2018-19 David Dutwin

2019-20 Nora Cate Schaeffer

2020-21 Dan Merkle